Aktualności

pasek_krutki

PROJEKTY UNIJNE

więcej...

Witamy na naszej stronie.

pasek_krutki

Polityka prywatności

Producent opakowa?? tekturowych


gazele_2014_www_400

  

Witamy Pa??stwa na stronie firmy Esto Sp. z o.o. Nasza firma jest wiod?cym na rynku producentem tektury, kartonów oraz opakowa??. W naszej ofercie mo??emy Pa??stwu zaproponowa? opakowania z tektury oraz tektury falistej, opakowania z nadrukiem oraz opakowania kaszerowane. Znajdziecie u nas opakowania kartonowe w ka??dej postaci, gotowe do u??ycia wg Pa??stwa potrzeb.

Firma ESTO Sp. z o.o. powsta??a w listopadzie 1993r. Siedziba firmy znajduje si? w Barlinku, w uroczo po??o??onym zak?tku nad jeziorem Barlineckim, w otulinie parku krajobrazowego. W swojej ponad 20 letniej historii udowodnili??my, ??e jeste??my firm? najwy??szej próby, wykonuj?c wyroby wysokiej jako??ci, spe??niaj?ce najwy??sze wymagania. Dla wielu, ESTO sta??o si? godnym zaufania partnerem. Dzi?ki coraz wi?kszej rzeszy klientów i nowym wymaganiom, firma rozwin???a si? i pod wzgl?dem ilo??ciowym - kilkukrotny wzrost sprzeda??y jak i jako??ciowym - nowe linie technologiczne do produkcji oraz oprogramowanie komputerowe wspomagaj?ce projektowanie konstrukcji i grafiki opakowa??. Wspó??praca i przychylne spojrzenie naszych partnerów handlowych, da??y nam mo??liwo??? zdobycia szerokiej wiedzy i do??wiadczenia. Teraz to procentuje w postaci ??wiadczonego dla Pa??stwa serwisu i doradztwa w zakresie dost?pnych mo??liwo??ci i rozwi?za?? w opakowaniach dla wszystkich Klientów.

 

1) S?d Rejonowy w Szczecinie XVII Wydzia?? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego
2) KRS - 0000145928
3) NIP 597-00-10-964
4) Regon: 210198100
5) Wysoko??? kapita??u zak??adowego 52,000,00 z??

 ESTO Sp. z o.o. beneficjentem umowy na dotacje z Unii Europejskiej.

W lutym 2005 roku z??o??yli??my wniosek o dofinansowanie w ramach dzia??ania 2.3 SPO WKP (Sektorowy Program Operacyjny "Wzrost konkurencyjno??ci przedsi?biorstw"). Wniosek nasz przeszed?? pozytywnie wszystkie etapy oceny merytorycznej i formalnej. W lipcu 2006 otrzymali??my podpisan? umow? o dofinansowaniu projektu i stali??my si? jednocze??nie jego beneficjentem. W wyniku projektu nasza firma zrealizowa??a budow? nowej linii produkcji opakowa?? tekturowych, kaszerowanych z nadrukiem offsetowym. Wy??ej wymienione inwestycje zrealizowane przy wsparciu Unii Europejskiej zapewniaj? nam nowe mo??liwo??ci rozwoju i rozszerzaj? portfolio oraz podnosz? jako??? oferowanych wyrobów.

Zach?camy wszystkich klientów i kontrahentów do korzystania z funduszy i dotacji 
Unii Europejskiej.


Wi?cej informacji i wskazówek na stronach internetowych:


 Sukcesy


W czerwcu 2004 roku korzystaj?c z funduszu PHARE, firma ESTO wdro??y??a System Zarz?dzania Jako??ci? zgodnie z norm? ISO 9001:2008 i przesz??a pozytywnie audit uzyskuj?c certyfikat w zakresie projektowania, produkcji i sprzeda??y opakowa??. 

sgs_www_400_01

Dynamiczny rozwój firmy zosta?? tak??e doceniony przez Zarz?d Miasta i Gminy oraz Kapitu???, które w latach 1997 i 2005 nagrodzi??y firm? ESTO wyró??nieniem - Z??ot? Barlineck? G?siark?.

Firma ESTO czynnie uczestniczy w ??yciu miasta i gminy, wspieraj?? akcj? zakupu sprz?tu medycznego dla miejscowego szpitala, dzia??alno??? Stowarzyszenia Opieku??czego oraz barlineck? kultur?.

 

W 2006 roku firma ESTO Sp. z o.o. zosta??a uhonorowana Srebrn? Statuetk? w konkursie "Wielka Ma??a Firma" w kategorii Firm ??rednich.

W 2007 roku firma ESTO uzyska??a tytu?? Solidna Firma 2006 za terminowe regulowanie zobowi?za?? oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta, Warszawa 2007 r.

W 2007 roku firma ESTO uzyska??a tytu??? "Firma Primus Inter Pares 2007" przyznawany firmom inwestuj?cym w kapita?? ludzki i uznanym na rynku. Otrzymanie przez firm? tytu??u Primus Inter Pares to uwiarygodnienie, znacz?cy atut w rywalizacji z konkurencj? i wypracowany presti??? Warszawa 2007 r.

W 2008 roku firma ESTO uzyska??a tytu?? "Solidny Pracodawca Pomorza Zachodniego 2008" Nagroda zosta??a przyznana w uznaniu za zas??ugi w zakresie zarz?dzania zasobami ludzkimi, Warszawa 2008 r.

 

W 2011 roku Producent opakowa?? kartonowych firma ESTO Sp. z .o.o. otrzyma??a Zachodniopomorski Certyfikat "Rzetelni w Biznesie". Uczestnicy Programu „Rzetelni w Biznesie” to podmioty, które w sposób profesjonalny i rzetelny wywi?zuje si? ze swoich zobowi?za?? nie tylko wzgl?dem swoich klientów, kontrahentów, ale przede wszystkim wzgl?dem swoich pracowników, Warszawa 2011r.

rzetelni_400

 

W 2011 roku Firma ESTO Sp. z o.o. otrzyma??a certyfikat Lubuskiego Lidera Biznesu w kategori ??rednie firmy, Zielona góra 2011r.

lider_a_400

pasek

ESTO Sp. z o.o.

74-320 Barlinek

ul. Moniuszki 21


tel. +48 95 7461 511

fax. +48 95 7461 511 (21)

e-mail: biuro@esto.biz.pl

www.esto.biz.pl